Oznámenie o spracúvaní súborov cookies

Toto oznámenie o spracúvaní súborov cookies (ďalej len „Oznámenie“) vypracovala Nadácia Alto, so sídlom Bottova

6067/1, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 246 541, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod reg. č. 203/Na-2002/1290 (ďalej len „Nadácia“) za účelom poskytnutia stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania súborov cookies.

1. Všeobecný úvod

Toto Oznámenie je vypracované v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nadácia je prevádzkovateľom webového portálu https://www.nadaciaalto.sk, na ktorom používa súbory cookies (ďalej len „Portál“).

Niektoré súbory cookies môžu, okrem iných funkcií, získavať aj Vaše osobné údaje. V takýchto prípadoch je Nadácia zároveň prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR, resp. § 5 písm. o) Zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto Oznámením, súbormi cookies, spracúvaním Vašich osobných údajov alebo s uplatnením Vašich práv v zmysle GDPR a Zákona, môžete kedykoľvek kontaktovať Nadáciu:

a)    listinne na adrese: Nadácia Alto, Bottova 6067/1, 811 09 Bratislava, Slovenská republika; alebo

b)    elektronicky na e-mailovú adresu: office@nadaciaalto.sk.

2. Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve Portálu ukladá webový prehliadač v počítači alebo inom zariadení Dotknutej

osoby ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú Portálu rozpoznať zariadenie Dotknutej osoby a zapamätať si určité informácie o jej reláciách počas pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného webového prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve Portálu zlepšujúcimi komfort Dotknutej

osoby.

 

Nadácia používa súbory cookies predovšetkým za účelom zabezpečenia bezproblémovej funkčnosti Portálu a za účelom

zlepšenia zážitku Dotknutej osoby na Portáli. Tieto účely sa napĺňajú prostredníctvom zbierania súhrnných štatistických údajov o počte Dotknutých osôb a získavania údajov o tom, ako sa Portál využíva, pričom na tieto účely môže Nadácia používať aj súbory cookies tretích strán.

 

Nadácia môže používať na Portáli viacero druhov súborov cookies s rôznymi funkcionalitami. Vo všeobecnosti existujú

nasledovné druhy súborov cookies:

 • Dočasné súbory cookies

 

Tieto súbory cookies identifikujú aktivitu na Portáli, pričom ich funkcia spočíva v tom, že si Portál pamätá Dotknutú osobu počas toho, ako sa na ňom nachádza. V momente kedy Dotknutá osoba opustí Portál alebo zatvorí webový prehliadač, tak sa tieto súbory cookies automaticky zmažú.

 

 • Permanentné súbory cookies

 

Permanentné súbory cookies zostávajú, na rozdiel od dočasných súborov cookies, uchované na úložisku Dotknutej osoby, pričom na ich uloženie nemá vplyv zatvorenie webového prehliadača alebo vypnutie zariadenia. V rámci kategórie permanentných súborov cookies sa rozlišujú ešte analytické, reklamné a iné súbory cookies.

 

 • Analytické súbory cookies

 

Tieto súbory cookies pomáhajú získavať údaje týkajúce sa najmä návštev, pôvodu návštev a výkonnosti Portálu. Analytické súbory cookies identifikujú opakovanú návštevu Portálu z rovnakého webového prehliadača na rovnakom zariadení a dokážu sledovať aktivitu Dotknutej osoby pri návšteve Portálu. Tieto informácie následne pomáhajú rozpoznať technické problémy, ktoré sa môžu na Portáli vyskytnúť a taktiež aj efektivitu jednotlivých súčastí Portálu, na základe čoho Nadácia dokáže zdokonaliť navigáciu na Portáli a tým aj celkový užívateľský zážitok Dotknutej osoby. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí Nadácii alebo

tretej strane súhlas, tak sa nebudú zbierať analytické údaje o jej návšteve Portálu.

 

 • Reklamné súbory cookies

 

Tieto súbory cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na Portáli alebo cielenú reklamu na iných portáloch, čo znamená, že sa Dotknutej osobe zobrazuje cielená reklama na základe aktivity Dotknutej osoby na Portáli. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí Nadácii alebo tretej strane súhlas, tak sa jej nebude zobrazovať individualizovaná reklama.

 

 • Iné súbory cookies

 

Tieto súbory cookies umožňujú širokú škálu funkcionality Portálu, ktorá sa odlišuje od analytických alebo reklamných súborov cookies.

Tieto súbory sú napríklad technické súbory cookies, ktoré zabezpečujú funkcionalitu jednotlivých častí Portálu. Medzi iné súbory cookies Nadácia zaraďuje aj nevyhnutné súbory cookies, ktoré môže Nadácia ukladať do zariadenia Dotknutej osoby automaticky v zmysle § 109 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách.

 • Cookies Nadácie (first-party cookies)


Cookies Nadácie sú súbory cookies, ktoré vytvorila alebo spravuje priamo Nadácia a používa ich na Portáli. Nadácia môže využívať aj platformy tretích strán, avšak kontrolu nad týmito súbormi cookies má iba Nadácia a všetky údaje získané prostredníctvom týchto cookies ostávajú Nadácii, pričom je výhradne na nej, či tieto údaje bude zdieľať aj s tretími stranami. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby s výnimkou, ak ide o nevyhnutné súbory cookies. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí súhlas, tak sa tieto súbory cookies nebudú ukladať do zariadenia Dotknutej osoby a to s výnimkou nevyhnutných súborov cookies.

 

 • Cookies tretích strán (third-party cookies)

 

Cookies tretích strán sú súbory cookies, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované Nadáciou, ale treťou nezávislou stranou (napr. obchodný partner, poskytovateľ služieb, atď.). Prevádzkovateľom cookies tretích strán je tretia nezávislá strana, ktorá ukladá tieto súbory cookies do

zariadenia Dotknutej osoby pri jej návšteve Portálu, avšak informácie získané prostredníctvom týchto cookies má k dispozícii tretia strana, ktorá ich môže následne zdieľať aj so Nadáciou. Cookies tretích strán sa používajú za rôznymi účelmi (napr. analytické alebo reklamné), avšak spoločným cieľom je zlepšiť užívateľský zážitok Dotknutej osoby. Cookies tretích strán môžu byť ukladané do zariadenia Dotknutej osoby dočasne alebo permanentne. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí tretej strane súhlas, tak sa tieto súbory cookies nebudú ukladať do zariadenia Dotknutej osoby.

 

Nadácia aktuálne používa na Portáli tieto súbory cookies:

 • Meta Pixel -

Nadácia používa na Portáli platformu Meta Pixel, ktorá používa cookies, s cieľom individualizovania reklamy (viď. reklamné súbory cookies) a taktiež na analýzu návštevy Dotknutej osoby na Portáli (viď. analytické súbory cookies). Prostredníctvom technológie Remarketing-Pixel môže Nadácia Meta Platforms Ireland Limited, resp. Meta Platforms, Inc. Dotknuté osoby využiť ako cieľovú skupinu pre reklamy Meta-Ads, čo znamená, že Nadácia Meta Platforms Ireland Limited môže zobraziť Dotknutej osobe individualizovanú reklamu aj na iných platformách ako je Facebook alebo Instagram, ktoré patria do portfólia tohto prevádzkovateľa. Za týmto účelom sa na zariadení Dotknutej osoby ukladajú súbory cookies a to prostredníctvom kódu umiestneného na Portálu (tzv. pixel). Tieto súbory cookies sú nastavené ako cookies tretej strany (third-party cookies), ktoré spravuje Meta Platforms Ireland Limited, avšak informácie z nich získané zdieľa s Nadáciou. Pre viac informácii ohľadne týchto súborov cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu.

Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Meta Platforms Ireland Limited môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie vrátane osobných údajov a takto získané informácie kombinovať s inými informáciami za účelom poskytovania individualizovanej reklamy (marketingu) a vykonávania analytiky. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

 

 • Google Analytics 4 -

Nadácia používa na Portáli platformu Google Analytics, ktorá ukladá prostredníctvom tzv. tags súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby za účelom vykonávania analýzy používania Portálu Dotknutou osobou (viď. analytické súbory cookies) a za účelom vykonávania marketingových aktivít (viď. reklamné súbory cookies). Tieto súbory cookies sú nastavené ako cookies Nadácie (first-party cookies), ktoré spravuje priamo Nadácia. Pre viac informácii ohľadne týchto súborov cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu.

 

Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Nadácia môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie a takto získané informácie využívať za účelom vykonávania analytiky a marketingových aktivít. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

3. Informácie o spracúvaní (osobných) údajov prostredníctvom súborov cookies

Nadácia alebo tretie strany spracúvajú prostredníctvom súborov cookies viaceré údaje vrátane osobných údajov Dotknutej osoby. Nadácia nižšie uvádza prehľad informácii v súvislosti so spracúvanými (osobnými) údajmi.

Cookies a spracúvané údaje
Účel spracúvania údajov
Právny základ spracúvania údajov
Doba uchovávania údajov
Následky neposkytnutia osobných údajov
Meta Pixel - Spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu štandardný HTTP protokol (vrátane IP adresy, informácii o webovom prehliadači), pixel ID, informácie o klikoch na tlačidlá a informácie o presmerovaní na iné webové portály.

Účelom spracúvania

týchto údajov je zobrazovanie personalizovanej reklamy Dotknutej osobe

vykonávanie analytiky (t.j. používanie Portálu)

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných

údajov.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

 

Konkrétnu dobu uchovávania cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

 

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Nadácia neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Google Analytics 4 - Nespracúvajú sa osobné údaje, ale iba anonymizované údaje v rozsahu anonymizovaná IP adresa, podrobnosti o webovom prehliadači, informácie o operačnom systéme, časové pásmo, dátum a čas návštevy Portálu, geografické umiestnenie, informácie o používaní Portálu.

Účelom spracúvania

týchto údajov je vykonávanie analytiky (t.j. používanie Portálu) a vykonávanie marketingových aktivít.

Súhlas Dotknutej osoby s ukladaním súborov

cookies do jej zariadenia.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

 

Konkrétnu dobu uchovávania cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

 

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Nadácia neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

4. Práva Dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám, ako Dotknutej osobe, vznikajú nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť

u Nadácie vo forme žiadosti. Nadácia je v takomto prípade povinná poskytnúť Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na

základe jej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Nadácia môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom

v takomto prípade informuje Dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

 

 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR a § 21 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie, či Nadácia spracúva jej osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak má právo získať k týmto osobným údajom prístup. Dotknutá osoba má zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci tohto Oznámenia, pričom Nadácia toto Oznámenie pravidelne aktualizuje.

 

 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR a § 22 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré Nadácia o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR a § 23 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Nadácia o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Právo na výmaz avšak nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR a § 23 ods. 2 Zákona, resp. Nadácia nie je povinná vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR a § 23 ods. 4 Zákona.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR a § 24 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo, aby Nadácia obmedzila spracúvanie jej osobných údajov za podmienok uvedených v zmysle čl. 18 GDPR a § 24 Zákona.

 

 • Právo namietať (čl. 21 GDPR a § 27 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Nadácia o nej spracúva, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na oprávnené účely Nadácia alebo tretích strán vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Dotknutá osoba má taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Nadácia o nej spracúva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

 

 • Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania (čl. 22 GDPR a § 28 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovanie a ktoré má účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona)


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona dozornému orgánu, ak sa domnieva, že Nadácia spracúva jej osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom.


Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR a § 14 Zákona)

 

Ak sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby, tak má Dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači tu alebo tu.

5. Príjemcovia osobných údajov

Nadácia môže poskytnúť osobné údaje Dotknutých osôb aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám.

 

Nadácia v prípade poskytovania osobných údajov Dotknutých osôb zabezpečuje najvyššiu možnú mieru ochrany osobných údajov, pričom v prípade poskytovania osobných údajov svojim sprostredkovateľom alebo spoločnému prevádzkovateľovi má uzatvorený zmluvný vzťah

v zmysle čl. 26 alebo čl. 28 GDPR, resp. § 33 alebo § 34 Zákona.

 

Nadácia poskytuje osobné údaje Dotknutých osôb nasledovným kategóriám príjemcov a orgánom verejnej moci:

 • kontrolujúce alebo kontrolované subjekty a ostatné subjekty v horizontálnej alebo vertikálnej hierarchii organizačnej štruktúry;
 • obchodní partneri;
 • právni, daňoví, účtovní, IT a iní poradcovia;
 • Meta Platforms Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, IČO (CRN): 462932 ako sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ za účelom vykonávania marketingu a remarketingu na platformách prevádzkovateľa a vykonávania analytiky na Portáli;


6. Doba uchovávania osobných údajov

Okrem ustanovenej doby uchovávania pre jednotlivé osobné údaje v zmysle bodu 3 tohto Oznámenia, môže Nadácia uchovávať osobné údaje

Dotknutých osôb aj po dlhšiu dobu a to v prípade, ak je nevyhnutné uchovávať osobné údaje aj po dlhšiu ako ustanovenú dobu z dôvodu

oprávnených záujmov Nadácie alebo z dôvodu zmeny v jej zákonných povinnostiach.

7. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Nadácia môže prenášať osobné údaje Dotknutých osôb do tretích krajín (krajiny mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo medzinárodným organizáciám. V prípade prípadného prenosu Osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa Nadácia vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov Dotknutých osôb.

Nadácia neprenáša osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


Nadácia nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.